works 作品

2000 北京


唱片设计music graphic design>

李小龙 专辑 [李小龙]   麒麟童文化

 

平面设计graphic design>

[摩登天空有声音乐杂志]  7-10期   摩登天空

[中国百老汇]  72-73期   中国百老汇杂志社

[2000年古典唱片目录]   普罗艺术

[三九网蛙公司手册]   三九网蛙

[Easy Card形象宣传品]   随意卡

 

俱乐部派对设计club design>

Club Orange 全年派对 平面设计   Club Orange   poster>1

PLUS 全年派对 平面设计   PLUS   flyer>2   >3

Ken Ishi 中国巡演 平面设计   英美烟草&Lychee Production